Bugünün Tarihi:
 
Sık Kullanılanlara Ekle

 LİTERATÜR 013:

< ANASAYFA      

                                                                                                       

 

HİPERTANSİYON İLAÇLARININ UYKU ÜZERİNE ETKİSİ

 

Uykuda solunum bozuklukları araştırılırken, diğer sağlık sorunlarıyla ilişkileri konusunda her geçen gün yeni bilgilere ulaşılmaktadır. Kalp yetmezliği ve hipertansiyonlu hastalarda Obstrüktif Sleep Apne (OSA) insidansı artmaktadır. Bu hasta grubunun tedavisinde yaygın olarak kullanılan ACE inhibitörlerinin OSA ile ilişkisini düşündüren bir gözlem, bu konuda araştırma yapma fikrini doğurmuş ve Mayo Klinikten  Alessandro Cıcolın ve arkadaşları bir çalışma yapmışlardır.

Mayo Clinic Proceedings’in Ocak 2006 sayısında (Mayo Clin Proc. 2006;81:53-55) yayınlanan makalede ACE inhibitörü kullanan hastalarda öksürük, uykuda solunum bozuklukları ve gündüz aşırı uyku halinin ilaç kesildikten sonra devam edip etmediği araştırılmıştır.

Çalışma yapma fikrini doğuran gözlem; 64 yaşındaki bir bayan hastanın klinik tablosu olmuş. Bu hasta, 3 aydır mevcut olan,tanıklı apne, gündüz uyuklamaları, horlama, nazal obstrüksiyon, nonprodüktif öksürük şikayeti ile başvurmuş. Hastanın özgeçmişinde sistemik HT nedeniyle Enalapril 10mg/gün kullanmakta olduğu öğrenilmiş.

Tetkiklerde spirometri ve arteryel kan gazı normal olarak yorumlanmış, Polisomnografi,Orta derece OSA ile uyumlu (AHI:25) bulunmuş.

ACE inhibitörünün indüklediği öksürükten şüphelenelip Enalapril stoplanmış ve tedavi,  Hidroklortiazid (25mg/gün) + Spironolakton (25mg/gün) kombinasyon tedavisiyle değiştirilmiş.

Enalapril tedavisi stoplanmasından 1 ay sonra öksürük ve gündüz uyku hali azalmış, kontrol Polisomnografide (AHI:9) olarak belirlenmiş, transkutanöz oksihemoglobin değeri ise%95.7’den %96.7’ye yükselmiş.

ACE inhibitörlerinin OSA’daki net rolü henüz bilinmiyor. Ancak ACE inhibitörlerinin Angiotensin 2 üretimini inhibe ettiği, Proinflamatuar Bradikinin yapımını artırdığı, vasodilatasyonu indüklediği, plazma ekstravazasyonunu artırdığı, ekstravaze olan zararlı faktörlerin yardımıyla inflamasyona yol açtığı düşünülmektedir.

OSA’da üst solunum yollarının inflamasyonu hava yolu pasajını daraltması nedeniyle önemli bir problemdir. ACE inhibitörleri OSA’nın indüklediği inflamasyonu daha fazla körükleyebilir.

 

ÇALIŞMANIN AMACI

 

ACE inhibitör tedavisinde proinflamatuar bradikinin artışının, OSA’ya karakteristik üst havayolu inflamasyonu ve kollapsına yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Bu hipotezi araştırmak için Sistemik Hipertansiyonu olan, bu nedenle ACE inhibitörü kullanan ve PSG’de OSA’dan şüphelenilen 8 hasta prospektif olarak gözlenmiş.

4 olguda, ACE inhibitörü tedavisinden sonra gelişen öksürük ve rinofarengeal semptomlar mevcut iken 4 olguda bu semptomlar yokmuş.

Bu çalışma üniversitenin Etik Kurulu tarafından uygun görülmüş ve hastalardan onam alınmış.

 

 

 

 

ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

 

Hastalarda akciğer fonksiyon testleri ölçülmüş, Arteryel kan gazı analiz edilmiş, Ekshale edilen NO miktarı (havayolu inflamasyon markeri olarak) ölçülmüş.

Ambulatuar PSG

1)ACE inhibitör tedavisi almakta iken

2)ACE inhibitör tedavisinin hidroklortiazid + spironolakton tedavisiyle değiştirilmesinden 1 ay sonra uygulanmış

Polisomnografi, H20 sistemli ambulatuar kayıt yapan Grass Telefactor tipi cihaz ile yapılmış.

Standart kabul edilen kriterlere uygun uyku evrelemesi yapılmış.

6 hastada (4 öksürük (+), 2 öksürük (-)), Sievers 280 NOA tipi kemolüminesans cihazı ile her uyku peryodunun sonunda ekshale edilen NO miktarı ölçülmüş.

3 hastada teknik nedenlerle ölçüm yapılamamış.

Verilerin analizleri için è SPSS’e yüklenmiş,

İstatistik için è VİLCOXON testi ve MANN-WHİTNEY testi kullanılmış.

 

SONUÇLAR

 

Çalışmaya yaş aralığı 47 – 74 arasında olan 9 hasta (5 bayan(+olgu) / 4 erkek) alınmış. Hastaların vücut kitle indekslerine bakıldığında; 2 hasta normal, 4 hasta fazla kilolu, 3 hasta obes şeklindeymiş.

ACE inhibitör kullanımı: 4 hasta enalapril, 2 hasta perindopril, 3 hasta ramipril kullanmaktaymış.

Ortalama ACE inhibitör tedavi süresi; 27,3 ± 15,4 ay olarak belirlenmiş.

Solunum fonksiyon testleri: 5 hasta normal, 2 hasta(obes) hafif restriktif pattern, 2 hasta (ex smoker) hafif obstrüksiyonu göstermekteymiş.

Kan gazlarına bakıldığında; 3 hastada hafif hipoksemi (PaO2 67-69mmHg) ve 1 hastada hafif hiperkapni (PaCO2 46 mmHg) mevcutmuş.

ACE inhibitör tedavisi almaktayken yapılan PSG’de AHI değerlerine göre; 3 hasta orta OSA, 6 hasta ciddi OSA şeklindeymiş.

Ekshale edilen NO miktarı; Öksürük(+) hastalarda yüksek, Öksürük (-)  hastalarda normal olarak bulunmuş.

ACE inhibitör tedavinin kesilmesi sonrasında AHI anlamlı derecede azalmış, hatta öksürük (-) 1 hasta AHI normale yakın olarak ölçülmüş.

AHI’de azalma, ekshale edilen NO’de azalma ile doğru orantılı olarak belirlenmiş (12.5 ± 5.2 è 8.3 ± 7.8)

Kan basıncı değerlerinde her iki tedavi modalitesi arasında anlamlı fark saptanmamış (Diyastolik 87.9 ±10.3 ve 84.4 ±7.0)

ACE inhibitörlerinin  indüklediği öksürük olan ve olmayan her iki grup arasında antropometrik veriler, SFT sonuçları ve arteryel kan gazı bulguları arasında anlamlı fark bulunmamış.

Ekshale edilen NO miktarı ; Öksürük(+) hastalarda yüksek fakat anlamlı değilmiş, öksürük (-) hastalarda normal olarak ölçülmüş.

ACE inhibitör tedavisi süresince PSG değerleri her iki grup için benzer olarak belirlenmiş.

ACE inhibitör tedavinin kesilmesiyle üst hava yolları semptomları ve ekshale edilen NO miktarında azalmaya paralel olarak yalnız öksürük(+) hastalarda PSG bulgularında düzelme varken, öksürük (-) hastalarda PSG bulgularında anlamlı değişiklik yokmuş.

 

TARTIŞMA

 

Bu çalışmanın sonuçları ACE inhibitörlerinin; özellikle bu ilaçlara bağlı öksürük ve üst hava yolları semptomu bulunan hastalarda,  OSA gelişimini indükleyebileceğini ileri sürmektedir.

AHI değerleri, ACE inhibitör tedavi süreci içindeyken,tedavinin diüretik kombinasyonla değişiminden 1 ay sonrasına göre istatiksel olarak anlamlı  yüksek olduğu görülmektedir.

AHI değerinde düşme ACE inhibitörü kullanan ve öksürük/üst hava yolları semptomu (+) hastalarda daha anlamlıdır.

Bu hastaların semptomları havayolu (inflamasyon markeri olarak kullanılan) Ekshale edilen NO miktarı ile doğru orantılıdır.

Bu değerde ACE inhibitörlerinin kesilmesi ile normale dönmektedir.

Buna karşılık öksürük(-) hastalarda AHI ve Ekshale edilen NO miktarında anlamlı fark saptanmamaktadır.

ACE inhibitörlerinin OSA’daki net rolü henüz bilinmiyor.

ACE inhibitörlerinin; Angiotensin 2 üretimini inhibe ettiği, Proinflamatuar Bradikinin yapımını artırdığı, Vasodilatasyonu indüklediği, Plazma ekstravazasyonunu artırdığı, Ekstravaze olan zararlı faktörlerin yardımıyla inflamasyona yol açtığı düşünülmektedir.

Bu hastalarda; yumuşak damak inflamasyonu, beraberinde horlama ve hava yolu pasajında yineleyen açılıp kapanma periyotları tanımlanmıştır.

ACE inhibitörleri OSA’nın indüklediği inflamasyonu daha fazla körükleyebilir

Bu da uyku süresince üst hava yollarının kollabe olma eğilimini arttırır.

ACE inhibitör tedavisi almakta olan ve tedavi süreci içinde öksürük gelişen hastalarda OSA gelişimine DİKKAT etmek gerekir.

Havayolu inflamasyonu bulunan OSA’lı hastalarda bu ilaçların order edilmesinde bu ayrıntıyı göz önünde bulundurmak yararlıdır.

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ

Çeviri:       Dr. Hayrettin GÖÇMEN

Kaynak:  http://www.mayoclinicproceedings.com/inside.asp?AID=1082&UID=

 

 

 

 

Copyright: UykuBozuklugu.com 2005-2006 Tasarım: Dr.Rıza Eröksüz İçerik&Düzenleme: Prof.Dr.Mehmet Karadağ